top of page

חזרי- נא אלי, גונגילה, כאן הלילה,

את, ורדי, עם נבלך מלידיה.

שם מרחף לעד סביבך מקור ההנאה:

יופי התשוקה.

אפילו בגדך בוזז את עיני שלי.

אני מוקסמת, אני שפעם התלוננתי

לאלה ילידת-קפריסין שכיום אני לה

אתחנן.

סאפפו "בבקשה" (לאנגלית-פול רושה).

סאפפו (פסאפפו) מלסבוס היא משוררת

לירית שחיה ופעלה בתקופה היוונית-

ארכאית באי לסבוס. סאפפו מקושרת לאהבה

ולארוטיקה לסבית והמושג "לסבית" נגזר

משם האי בו היא חיה-לסבוס (ביוון של

היום)-ואכן הרבה משירי האהבה/

ארוטיקה שלה הוקדשו לנשים.

למעשה בתקופתה הארוטיקה והמיניות

לא היו מכוונים מגדרית ואהבה חד מינית

היתה התנהגות מינית מקובלת בין נשים

ובין גברים ובעיקר ע"י האריסטוקרטיה

היוונית. סאפפו היתה נשואה לגבר

ונולדה לה בת בשם קלאיס שלה הקדישה

חלק משיריה. אין ספק שתדמיתה

"הלסבית" ושיריה הארוטיים

הישירים הם שהביאו לכך שהכנסיה

הקתולית לא שימרה את שירתה ורובה

אבד עם השנים.

bottom of page